2021 මාර්තු මස 15 වන දින පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමන් සහ එහි නිලධාරීන් හමුවී එක් එක් අංශවල පවතින ගැටළු හා ඉදිරි සංවර්ධන වැඩපිළිවල ගැන සාකච්චාවක් අමාත්‍යංශ ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

 

 
     
 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ, ග්‍රාමීය පාලම් යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති ප්‍රතිපාදන මගින් ගම්පහ හෙනරත්ගොඩ උද්‍යානයට ජා ඇල මාර්ගයෙන් අත්තනගළු ඔය මතින් ප්‍රවේශ වීම පිනිස නව පාලමක් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම ප‍ළාත් සභා සහ පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යතුමාගේ සහ සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග යන අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

 

 
     
 
     
    
     
  I
   
  I
   
 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා වැඩ භාර ගැනීම

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 

 

 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් ලෙස එස්.ඩී.ඒ.බී බොරලැස්ස මහතා වැඩ භාර ගැනීම

 

 


new-star  
  • Vacancy Announcement Primary Health Care System Strengthening Project