උතුරු පළාතේ සිදු කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කිරීම හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම

අග්‍රමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.02.14 දින යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා හා අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මහතා ඇතුළු අනෙකුත් නිලධාරීන් සහභාගී විය.

DSC 2740     DSC 2718     DSC 2707

 

මෙම විශේෂ වැඩසටහනට සමගාමීව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරන ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකරන ලද යාපනය චුල්ලිපුරම් නිල්ලියාන් පාලම විවෘත කිරීම සිදු කරන ලදී.

IMG 20190214 152734     IMG 8298    

 

ග්‍රාමීය පාලම් 200 ක් සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම

යු‍රෝ මිලියන 50.67නෙදර්ලන්ත ණය ආධාර මත ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීමට නියමිත පාලම් 200 ක් සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම 2019 පෙබරවාරි මස 22 දින අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, නෙදර්ලන්තයේ තානාපති ජොඈන් ඩොරෝන්ඩාඩ් මහතා සහ මෙම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී.

DSC 0091   DSC 0107   DSC 0118
         
DSC 0131   DSC 0159   DSC 0162

 

ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකරන ලද පාලම් විවෘත කිරීම හා නව පාලම් සඳහා මුල් ගල් තැබීම

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත් සභාවේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් බෙන්තර , ඇල්පිටිය , හිනිඳුම හා නාගොඩ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන් හි ඉදිකරන ලද පාලම් විවෘත කිරීම සහ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන ලද පාලම් සඳහා මුල් ගල් තැබීම අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 ජනවාරි 12 සහ 13 යන දිනයන්හි සිදු කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවන් සඳහා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු පියසේන ගමගේ මැතිතුමා සහ දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ගරු සුනිල් සේනානායක මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිතුමන්ලා රැසක් ද සහභාගි විය.

ඇලපටය නමය කණව ඉහළ පලම වවත කරම 2   ඇලපටය නමය කණව ඉහළ පලම වවත කරම 3   ඇලපටය ගලවමලල පලම මලගල තබම
ඇල්පිටිය නමය කණුව ඉහළ පාලම විවෘත කිරීම   ඇල්පිටිය නමය කණුව ඉහළ පාලම විවෘත කිරීම   ඇල්පිටිය ‌ගොලුවමුල්ල පාලම මුල්ගල් තැබීම
         
ඇලපටය මනනහන පලම වවත කරම     හනදම කඹලවල පලම වවත කරම   ලයනගම කනද එගඩවතත පලම මලගල තබම
ඇල්පිටිය මානානහේන පාලම විවෘත කිරීම   හිනිදුම කිඹුලාවල පාලම විවෘත කිරීම   ලියනගම කන්ද එගොඩවත්ත පාලම මුල්ගල් තැබීම
         
උඩලමතත මමනදළ පලමට මලගල තබම      උඩවලවටය ගමමදදගඩ මදගහවට පලමට මලගල තබම    ඔපත දකණ ගලපතතගහයගඩ පලමට මලගල තබම
උඩලමත්ත මාමනදොළ පාලමට මුල්ගල් තැබීම   උඩවැලිවිටිය ගම්මැද්දගොඩ මිදිගහවිට පාලමට මුල්ගල් තැබීම   ඕපාත දකුණ ගල්පොත්තගහයගොඩ පාලමට මුල්ගල් තැබීම
         
යටලමතත කරමටබමබඩ පලමට මලගල තබම   වරපන මදඔවට පලම වවත කරම   BT4A7621
යටලමත්ත කිරිමැටිබෙම්බඩ පාලමට මුල්ගල් තැබීම   වීරපාන මැදඕවිට පාලම විවෘත කිරීම   හිනිදුම කිඹුලාවල පාලම විවෘත කිරීම
         
BT4A7714   BT4A8082    
         

 

 

100 Nos of Garbage Compactors will be hand over to the selected local authorities on 09th February 2019 at Galle by the Ministry.

 

 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினது மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி பிரிவின் கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் உத்தியோகபூர்வ வைபவம் கௌரவ அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன மற்றும் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் எச்.எம்.எம். ஹாரிஸ் அவர்களின் தலைமையில் சர்வ மத பிரார்த்தனைகளுடன் சனவரி முதலாம் திகதி கொழும்பு 2 யூனியன் பிளேஸ் அலுவலகத்தில் நிகழ்ந்தது.

அதனையடுத்து அமைச்சின் செயலாளர், அமைச்சு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள், உறுதிப் பிரமாணம் வழங்கினர். உறுதிப்பிரமாணமானது சிங்களம் மற்றும் தமிழ் இரு மொழிகளிலும் வாசிக்கப்பட்டது. அதன்பின் கௌரவ அமைச்சர், கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சின் செயலாளர் ஆகியோர் உரை நிகழ்த்தி வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்

அமைச்சின் கேட்போர்கூடத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த தேனீர் விருந்துடன் இவ்வைபவம் இனிதே நிறைவுற்றது.

 

 

DSC 0201JPG   DSC 0211   DSC 0253JPG
         
DSC 0255JPG   DSC 0245   DSC 0250
         
DSC 0252   DSC 0226   DSC 0227
         
DSC 0287JPG   DSC 0289   DSC 0293
         
DSC 0294   DSC 0296   DSC 0313
         
DSC 0309JPG   DSC 0330JPG   DSC 0343JPG
         
DSC 0335   DSC 0372JPG