73 වන ජාතික නිදහස් දින සමරු උත්සවයට සමගාමිව පළාත් සභා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැවති නිදහස් දින සමරු උත්සවය ,රුක්රෝපණ වැඩසටහන සහ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

 

 
     
 
     
    
     
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 2021 නව වසර සඳහා රාජකාරී ආරම්භය පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.01.01 දින යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 02 හි පිහිටි පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි‍.

 

 
     
 
     
    
     
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
 
   

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ පළාත් සභා පළාත් පාලන අංශය 2020 නව වසර සඳහා රාජකාරි ආරම්භය රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.01.01 දින යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 02 හි පිහිටි පළාත් සභා හා පළාත් පාලන පරිශ්‍රෙය්දී පැවැත්විණි‍.

IMG 8904JPG 001   IMG 8954
     
IMG 8741   IMG 8744
     
IMG 8940      IMG 8936
     
IMG 8991   IMG 8995JPG

These guidelines are prepared in line with the current solid waste management policy, regulation and standards but provisions have been made to accommodate the specific needs of the health emergency situation prevailing at present. Local Authority will be in charge of the execution of operations under the patronage of Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils & Local Government and its affiliated institutions, facilitated by the resources of Ministry of Health and Ministry of Defense.

Download 

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ නව අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා 2019.11.25 දින පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අංශයේ සිය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කළේය.
මෙම අවස්ථාව සඳහා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතා ඇතුළු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සම්බන්ධ වී සිටියහ.

DSC 0404       DSC 0413
   

 

DSC 0446