රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ පළාත් සභා පළාත් පාලන අංශය 2020 නව වසර සඳහා රාජකාරි ආරම්භය රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.01.01 දින යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 02 හි පිහිටි පළාත් සභා හා පළාත් පාලන පරිශ්‍රෙය්දී පැවැත්විණි‍.

IMG 8904JPG 001   IMG 8954
     
IMG 8741   IMG 8744
     
IMG 8940      IMG 8936
     
IMG 8991   IMG 8995JPG