73 වන ජාතික නිදහස් දින සමරු උත්සවයට සමගාමිව පළාත් සභා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැවති නිදහස් දින සමරු උත්සවය ,රුක්රෝපණ වැඩසටහන සහ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

 

 
     
 
     
    
     
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I
   
  I