පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් ලෙස එස්.ඩී.ඒ.බී බොරලැස්ස මහතා වැඩ භාර ගැනීම