පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා වැඩ භාර ගැනීම