ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2018 ඔක්තෝබර් මස 29 වන දින නව රජය යටතේ පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමත්‍ය වශයෙන් ගරු අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමා පත් කරන ලදී.

පළාත් සභා පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නව අමත්‍යවරයා ලෙස ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමා වැඩ භාරගත් අතර නිළධාරි මණ්ඩලය හා සේවක පිරිස අතර ඉදිරිවැඩ පිළිවෙල පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම සිදුවිය. කාර්යමණ්ඩලය තුළින් විශාල සහයෝගයක් ලැබූ බවත්, ඉදිරියටත් මෙම සහයෝගය එලෙසම බලාපොරොත්තු වන බවත් අමත්‍යවරයා මෙහිදී පවසා සිටියේය.

 

rsz dsc 0097

rsz dsc 0117

rsz dsc 0127

rsz 1dsc 0141