දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදලේ ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මහනුවර මහා නගර සභාවට වෙළඳ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා ලබාදීමට යෝජිත රු.මිලියන 1000 ක ණය මුදලට අදාල ගිවිසුම්පත් අත්සන් කිරීම ගරු පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

දිනය : 2018 ජූනි 07 එනම් අද දින
වේලාව : පෙ.ව 11.30 ට
ස්ථානය : පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී (නො: 330, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02)

පැවැත් වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

Time : 4.00 PM
Venue : Ministry Auditorium, Union Place.
Time :  
Venue : Kegale Girls ‘s School