• පෞද්ගලික උපදේශකවරයකුගේ සේවය ලබා ගැනීම-ප්‍රවාහන සම්බන්ධක වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය (ණය අරමුදල් අංක :- Cr. 5788 LK) 

 

  • පෞද්ගලික උපදේශකවරයකුගේ සේවය ලබා ගැනීම - (අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඉල්ලීමයි (REOI))   ප්‍රවාහන සම්බන්ධක වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය (ණය අරමුදල් අංක :- Cr. 5788 LK) 

 

 

උපදේශකවරුන් සැපයීම (Procurement Of Individual Consultants GCWWMP) 

 

පවතින පුරප්පාඩු තොරතුරු (ස්ථාන මාරු පදනම මත පුරප්පාඩු පිරවීම)

 

 ඒකාබද්ධ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කාර්යාල සේවක සේවයේ බඳවා ගැනීම

 

විදුලි කාර්මික ශිල්පී සේවයේ බඳවා ගැනීම - III ශ්‍රේණිය - අවසාන දිනය 2018/11/09

  • විස්තර :- Sinhala   Tamil   English         

 

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - දැන්වීම බාගත කර ගැනීම සඳහා
[PDF - 469KB]

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - අයදුම්පත්‍රය බාගත කර ගැනීම සඳහා
[PDF - 568KB]

 

ලෝක බැංකුව විසින් මූල්‍යාධාර සපයනු ලබන සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතියේ තනතුරු සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීම

 

උප නගර තිරසාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ තනතුරු සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීම

 

 ව්‍යාපෘති හා සැලසුම් අංශයේ  මූල්‍ය විශ්ලේෂක සහ  උපදේශක ඉංජිනේරු පුරප්පාඩු