උපදේශකවරුන් සැපයීම (Procurement Of Individual Consultants GCWWMP) 

 

පවතින පුරප්පාඩු තොරතුරු (ස්ථාන මාරු පදනම මත පුරප්පාඩු පිරවීම)

 

 ඒකාබද්ධ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කාර්යාල සේවක සේවයේ බඳවා ගැනීම

 

විදුලි කාර්මික ශිල්පී සේවයේ බඳවා ගැනීම - III ශ්‍රේණිය - අවසාන දිනය 2018/11/09

  • විස්තර :- Sinhala   Tamil   English