• තනතුරු පුරප්පාඩු ප්‍රවාහන සම්බන්ධකරණ සහ වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම (TCAMP) ලෝක බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

 

  • මාතර නිල්වලා එළිය ව්‍යාපෘතිය  (2018-2020) - තනතුරු පුරප්පාඩු
  • ග්‍රාමීය පාළම් ව්‍යාපෘතිය - තනතුරු පුරප්පාඩු

 

  • පෞද්ගලික උපදේශකවරයකුගේ සේවය ලබා ගැනීම - ප්‍රවාහන සම්බන්ධක වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය (ණය අරමුදල් අංක :- Cr. 5788 LK) 

 

  • පෞද්ගලික උපදේශකවරයකුගේ සේවය ලබා ගැනීම - (අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඉල්ලීමයි (REOI))   ප්‍රවාහන සම්බන්ධක වත්කම් කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය - පළාත් මාර්ග සංවර්ධන සංරචකය (ණය අරමුදල් අංක :- Cr. 5788 LK) 

 

 

 

  • ඒකාබද්ධ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කාර්යාල සේවක සේවයේ බඳවා ගැනීම

 

  • විදුලි කාර්මික ශිල්පී සේවයේ බඳවා ගැනීම - III ශ්‍රේණිය - අවසාන දිනය 2018/11/09

  

 

 

  • ලෝක බැංකුව විසින් මූල්‍යාධාර සපයනු ලබන සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතියේ තනතුරු සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීම

 

  • උප නගර තිරසාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ තනතුරු සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීම

 

  • ව්‍යාපෘති හා සැලසුම් අංශයේ  මූල්‍ය විශ්ලේෂක සහ  උපදේශක ඉංජිනේරු පුරප්පාඩු