දැක්ම

කාර්යක්ෂම, සහයෝගීත්ව, නව්‍ය මෙන් ම ජනතාවට වගකියන උසස්  හා ගුණාත්මක ප්‍රජා සේවාවන් සපයන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්‍රමයක් ඇති කිරීම.

මෙහෙවර

 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්‍රමය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා නීති සම්පාදනය කිරීම
 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට ඒවායේ බලතල භාවිතයෙන් සේවාවන් සැපයීම සඳහා ඒවායේ ශක්‍යතාව ඉහළ නැංවීම
 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්‍රමය තුළ පිළිබිඹු වන ජනතා අභිලාෂය තහවුරු කිරීම
 • පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන හා වෙනත් ආයතන සමග සම්බන්ධතා පවත්වමින් සියලූ ප්‍රජාවන්ගේ  අභිවෘද්ධිය උදෙසා කටයුතු කිරීම

විෂයයන් හා කාර්යයන්

2015-09-30 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නව  අමාත්‍යාංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් පිළිබඳ නිවේදනයට අනුව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ විෂයයන් හා කාර්යයන්

 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන විෂයයන්ට සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල යන ආයතනයන්හි අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා අගැයීම
 • පළාත් සභාවලට අදාළ කටයුතු නියාමනය කිරීම
 • පළාත් සභාවල මන්ත්‍රීවරුන්, නිලධාරීන් හා සේවකයන් පුහුණු කිරීම
 • පළාත් පාලන ආයතනවලට අදාළ රජයේ කර්තව්‍යයන්
 • පොදු පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවලට ණය පහසුකම් ලබාදීම
 • පළාත් පාලන ආයතනවල මන්ත්‍රීවරුන්, නිලධාරීන් හා සේවකයන් පුහුණ කිරීම
 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන පරිපාලනයෙහි සෑම මානයක් සම්බන්ධයෙන් ම පර්යේෂණ පැවැත්වීම
 • පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල යන ආයතනයන්ට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලූ ම විෂය කටයුතු
 • පූර්වෝක්ත ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම

ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ග

ප්‍රතිපත්තිය

පළාත්වල ස්වයං තිරසරභාවය තහවුරු කරමින් අන්තර් අසමානතා අඩු කිරීම හා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට පළාත්වලින් සැපයෙන දායකත්වය වර්ධනය කිරීම.

උපාය මාර්ග
 • යහපාලන මූලධර්ම පිළිපදිමින් එක් එක් පළාතේ පවත්නා මානව ප්‍රාග්ධනය හා පාරිසරික සම්පත් කාර්යක්‍ෂම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සෑම පළාතක ම ආදායම් උත්පාදන හැකියාව වර්ධනය කිරීම.
 • සංක්‍රමණ අනුපාතයට සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමක පවතින පළාත්වල එම මට්ටම අවම කිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා දීර්ඝකාලීන වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම සහ හඳුන්වාදීම.
 • රටේ සමස්ත සමාජ-ආර්ථීක සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට දායකවීම සඳහා එක් එක් පළාතේ පවත්නා මානව සම්පත උපයෝගී කරගැනීම තහවුරු කිරීම.
 • බිම් මට්ටමේ ප්‍රජා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ප්‍රජා සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීම මගින් පළාත්වල පවතින සම්පත් සජීවීකරණය කිරීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ අගයයන් හා ශක්‍යතාවන් බලාත්මක කිරීම.
 • එක් එක් පළාතේ පවතින ස්වාභාවික සම්පත්වල තිරසර භාවිතය සහතික කරන අතරේ, ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ හා ආපදා අවස්ථාවලට මුහුණ දීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්වලට ඒකාබද්ධ කිරීම.
 • මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ විද්‍යාත්මක පදනමක් මත පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම මගින් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන පරිපාලන ක්‍රමයක් සහතික කිරීම.