அமைச்சர் அலுவலகம்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. எம். பைசர் முஸ்தபா (எம்.பி)
கெளரவ. அமைச்சர்
+94 112 326 732
+94 112 328 098
+94 112 440 664 minister[at]pclg.gov.lk
திரு. எம்.என். சரத் பெரேரா
பிரத்தியேகச் செயலாளர்
+94 112 347 530 +94 112 347 530  
திரு. முகம்மது ரியாசீன் சில்மி
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 307 809    
திரு. இந்திக பிரசன்ன குமார
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 307 981    
ஊடக செயலாளர்
+94 112 391 173 +94 112 399 734  
திரு. எம்.எச். மன்சில்
பொது உறவு அலுவலர்
+94 112 337 141    
திரு. பிரேமதாச கொடிதுவக்கு
ஆலோசகர்
+94 112 314 984    
திரு கே. பெர்மன்
உதவிச் செயலாளர் - தொழிலாளர் உறவுகள்
     

செயலாளரின் அலுவலகம்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. எச்.டி. கமல் பத்மசிரி
செயலாளர்
+94 112 399 735 +94 112 329 725 secretary[at]pclg.gov.lk
திருமதி. என்.ஏ.டி. நிலுஷி குமாரி
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 399 673   cosec[at]pclg.gov.lk

மேலதிக செயலாளர்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. எஸ்.டி.ஏ.பி. பொரலெஸ்ஸ
மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)
+94 112 326 106 +94 112 324 142 addsec.dev[at]pclg.gov.lk
திரு. ஜீ.எஸ்.கே. கன்னங்கர
மேலதிகச் செயலாளர்
(மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு)
+94 112 334 768 +94 112 334 768 addlsec.lgpc[at]pclg.gov.lk
திருமதி. நயனா நாதவிதாரன
மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் நிதி)
+94 112 347 528 +94 112 347 529 admin.div[at]gmail.com
திரு. எம்.எம். நயீமுதீன்
மேலதிகச் செயலாளர் (செயற்றிட்டம்)
+94 112 335 067 +94 112 302 183 addsec.project[at]pclg.gov.lk 

நிர்வாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. பி.என். தமிந்த குமார
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 347 533    
திருமதி. ஆர்.ஆர்.எம்.சி. நதீஷாணி
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 326 304    
செல்வி. எச்.டி. டி சொய்சா
நிர்வாக அலுவலர்
+94 112 314 987    
திருமதி. ஐ.யூ. ஜெயசேகர
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலம்)
+94 112 302 614    

அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்சி பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. என்.டி.என். புஷ்பகுமார
பணிப்பாளர் (பொறியியல்)
+94 112 337 182 +94 112 337 181  
திரு. ஜி. ரஞ்சித்
உதவிப் பணிப்பாளார் (திட்டமிடல்)
+94 112 303 723 +94 112 303 724  
திரு. பி.ஏ.எஸ்.ஏ. சில்வா
உதவிப் பணிப்பாளார் (திட்டமிடல்)
+94 113 135 189    

செயற்திட்டங்கள் மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. தர்ஷன பண்டார சமரகோன்
பணிப்பாளார் (திட்டமிடல்)
+94 112 471 521    
திரு. டபிள்யூ.எம்.கே.ஜி.ஏ. விக்கிரமசிங்க
நிதி ஆய்வாளர்
+94 113 135 752    
திரு. எம்.டி.ஆர். பிரசாத்
உதவிப் பணிப்பாளார் (திட்டமிடல்)
+94 113 135 753    
திரு. டி.பி.கே. ரணசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளார் (திட்டமிடல்)
+94 113 135 188    

மாகாண சபைப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. ஏ.எச்.எல். டி சொய்சா
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (மாகாண சபை)
+94 112 347 534 +94 112 347 535  
செல்வி. கே. குணஜா
உதவிச் செயலாளர் (மாகாண சபை)
+94 112 302 086    

உள்ளூராட்சி ஆளுகைப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திருமதி. கே.ஏ. சுபத்ரா வல்பொல
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (உள்ளூராட்சி)
+94 112 345 971 +94 112 421 130  
செல்வி. ஜி.எல். பதிரகே
உதவிச் செயலாளர் (உள்ளூராட்சி)
+94 112 454 122 +94 112 328 282  

நிதிப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
செல்வி. எம்.டபிள்யு.எ.ஆர்.பி. விஜேசிங்க
தலைமை நிதி அதிகாரி
+94 112 345 973 +94 112 347 532  cfo[at]pclg.gov.lk
திருமதி. எம்.எம்.ஜே. மெலனி
தலைமை கணக்காளர்
+94 112 390 676 +94 112 337 131  
செல்வி. கே.ஏ.சி. சந்திரிக்கா
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
+94 112 347 531    
திரு. ஆர்.எம்.பி. செனவிரத்ன
கணக்காளர் (வழங்கல்)
+94 112 452 432    

கண்காணிப்பு பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
செல்வி. எச்.எஃப்.எஸ்.ஆர். பொன்சேகா
தலைமை கணக்காளர் (செலவினம் மற்றும் ஆய்வு)
+94 112 314 985    expendituremonitoring[at]yahoo.com

உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திருமதி. எல்.எம்.டி. பத்மகுமாரி
தலைமை உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
+94 112 345 974    

திண்மக் கழிவுப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
பொறியியலாளர். எஸ்.எம். மடவலகம
பணிப்பாளர் (திண்மக் கழிவு)
+94 112 423 146 +94 112 302 722  
திரு. டி.பி. இந்தக
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
+94 113 288 518    
பொறியியலாளர். ஆர்.டபிள்யூ.எல். சந்திரசிறி
பொறியியலாளர் (NSWMSC)
+94 112 423 145    

சட்டப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திருமதி. கே.கே. கயானி பிரேமதிலக்க
சட்ட அலுவலர்
+94 112 302 720 +94 112 337 161  

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல்
திரு. சி.கே. ராஜ் மோஹன்
தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
+94 113 135 190    raaj[at]pclg.gov.lk