2021 වර්ෂයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිලිබදව පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය